ΚΑΝOΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘEΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΘΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ PFIZER 2021

Συμφωνία μεταξύ του Συμμετέχοντα και της Pfizer

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ PFIZER 2021 («Διαγωνισμός») προσφέρεται από την Pfizer Hellas («Pfizer») σε νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν τον Διαγωνισμό (Συμμετέχοντες), και προϋποθέτει την αποδοχή χωρίς τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν («Όροι»). Η υποβολή από τους Συμμετέχοντες της Φόρμας Συμμετοχής στον Διαγωνισμό («Υποβολή») συνιστά τη συμφωνία τους με τους ακόλουθους Όρους.

Δήλωση Διαγωνισμού

Οι Συμμετέχοντες καλούνται να αποδείξουν πώς καινοτόμες ιδέες και λύσεις που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες μπορούν να προάγουν την εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας.

Περιγραφή του Διαγωνισμού

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την ενδυνάμωση των πολιτών ώστε να αναπτύξουν την ικανότητα πρόσβασης, κατανόησης και αξιολόγησης των ιατρικών πληροφοριών, να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση της υγείας και της ευημερίας τους, καθώς και να υποστηρίξουν την καινοτομία σε συντονισμένα μοντέλα φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Οι πολίτες που είναι εγγράμματοι σε θέματα υγείας έχουν πιο ενεργό ρόλο στην επίτευξη του μέγιστου δυναμικού τους ως προς την υγεία και είναι σε θέση να παρακολουθούν την υγεία τους, να υιοθετούν υγιεινούς τρόπους ζωής στο σπίτι, στην κοινότητα και στην εργασία και να αλληλεπιδρούν καλύτερα με τους γιατρούς και τους φροντιστές τους, λαμβάνοντας και παρέχοντας ανατροφοδότηση. Ως αποτέλεσμα, είναι πιο αυτόνομοι, συμμετέχουν περισσότερο στην κοινωνική ζωή και, γενικά, έχουν υψηλότερη ποιότητα ζωής.

Ο διαγωνισμός αναζητά την πιο καινοτόμο ψηφιακή λύση για την υποστήριξη της Εγγραμματοσύνης σε Θέματα Υγείας, που να ανταποκρίνεται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ζητούμενα:

 • Εκπαίδευση, επιμόρφωση και ενδυνάμωση των ασθενών με αξιόπιστες και σωστές πληροφορίες για την υγεία (π.χ. εντοπισμός ψευδών ειδήσεων και ψευδών ισχυρισμών, πλοήγηση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ.)
 • Βελτίωση και ενδυνάμωση της επικοινωνίας μεταξύ των κοινοτήτων ασθενών
 • Υποστήριξη και βελτίωση της επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας με τους ασθενείς και τους φροντιστές (π.χ. μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας, διασφάλιση της μεταφοράς των σωστών πληροφοριών με τον κατάλληλο τρόπο κ.λπ.)
 • Υποστήριξη και ενδυνάμωση των ασθενών ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα την υγεία τους στο σπίτι, στην κοινότητα ή στην εργασία τους.

Η προτεινόμενη ψηφιακή λύση μπορεί να αποτελείται από μία τεχνολογία ή συνδυασμό σχετικών τεχνολογιών (π.χ. SW. HW, εφαρμογές, wearables, κοινωνική δικτύωση κ.λπ.). Μπορεί να μην σχετίζεται με συγκεκριμένη ασθένεια (nondiseasespecific) ή να αφορά κάποιον/ους από τους παρακάτω τομείς:

 • Καρκίνος
 • Καρδιαγγειακή νόσος
 • Νόσοι ανοσοποιητικού συστήματος
 • Δερματικές νόσοι
 • Λοιμώδεις νόσοι
 • Διαβήτης και μεταβολικές διαταραχές
 • Σπάνιες νόσοι
 • Πρόληψη/Εμβόλια
 • Πόνος

 

Επιλεξιμότητα

Στον Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε νομική οντότητα (νεοφυής επιχείρηση) που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένη στην πλατφόρμα «Elevate Greece» κατά τη στιγμή της συμμετοχής («Συμμετέχων»). Η «Elevate Greece» είναι η επίσημη πλατφόρμα και η κορυφαία πηγή για εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων. Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι το επίσημο αρχείο νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Για τις προϋποθέσεις εγγραφής και τα κριτήρια για την εγγραφή επιχειρήσεων στο εν λόγω μητρώο δείτε συγκεκριμένα:  (α) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας αριθμ. 134622/ ΦΕΚ Β’/5587/18.12.2020 «Σύσταση προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια για την εγγραφή επιχειρήσεων στο εν λόγω μητρώο» και β) στον δικτυακό τόπο https://elevategreece.gov.gr/startup-registry/).

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν επιτρέπεται σε νομικά πρόσωπα που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ή διοικούνται από εργαζομένους της Pfizer. Η κατοχή μετοχών μειοψηφίας κάτω του 5% από εργαζόμενο της Pfizer δεν απαγορεύει στην αντίστοιχη νομική οντότητα να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Η Pfizer διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τον διαγωνισμό οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ο οποίος, κατά την εύλογη γνώμη της Pfizer, παραβιάζει τις εν λόγω απαιτήσεις ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των παρόντων Όρων. Για τον σκοπό αυτό, η Pfizer δικαιούται να ζητήσει από τον Συμμετέχοντα κάθε πληροφορία και τεκμηρίωση που απαιτείται για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τους Όρους του Διαγωνισμού. Η μη παράδοση των εν λόγω πληροφοριών ή εγγράφων δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό του Συμμετέχοντα από τον παρόντα Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά, αφενός, ανεπιφύλακτη δήλωση του καθενός από αυτούς ότι η υποβολή του πληροί τους όρους του διαγωνισμού και, αφετέρου, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, των αξιολογήσεων που θα ακολουθήσουν από τα αρμόδια όργανα του διαγωνισμού ή από την Pfizer και του αποτελέσματος της διαδικασίας επιλογής της βραβευμένης ιδέας.

Η Pfizer δεν θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση που δεν εντοπίσει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις που υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες. Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Υποβολές τους, καθώς και για την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων που δηλώνουν.

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις δύναται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την Pfizer και οι αποφάσεις της Pfizer σχετικά με την επιλεξιμότητα, την ερμηνεία των Όρων και την επίλυση από την Pfizer τυχόν αξιώσεων ή διαφορών μεταξύ των ίδιων των Συμμετεχόντων ή μεταξύ των Συμμετεχόντων και της Pfizer που σχετίζονται με τον παρόντα Διαγωνισμό, θα είναι οριστικές και δεσμευτικές από κάθε άποψη.

Η Pfizer διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει μονομερώς ή να συντομεύσει ή να επεκτείνει τον διαγωνισμό ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σημειώνεται επίσης ότι εάν οι κριτές/αξιολογητές θεωρήσουν ότι καμία από τις υποβολές δεν πληροί τα κριτήρια για την απονομή, μπορούν να αποφασίσουν να μην απονείμουν το έπαθλο.  Ο Συμμετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε είδους αποζημίωση ή κόστος που προέκυψε λόγω της ακύρωσης ή της αναστολής ή της μη απονομής του βραβείου του Διαγωνισμού.

Όλες οι ειδοποιήσεις σχετικά με την τροποποίηση των όρων του παρόντος διαγωνισμού θα αναρτώνται στον δικτυακό τόπο https://elevategreece.gov.gr, στο τμήμα που είναι αφιερωμένο στον παρόντα διαγωνισμό ή/και με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.

Τρόπος συμμετοχής

Οι νομικές οντότητες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου https://elevategreece.gov.gr, ένα συμπληρωμένο έντυπο συμμετοχής σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό και όλους τους όρους που ορίζονται στο παρόν το αργότερο έως τις 20 Αυγούστου 2021.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας τη φόρμα συμμετοχής, δηλώνουν και εγγυώνται ότι η αίτησή τους υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους που δεσμεύει νόμιμα τον συμμετέχοντα και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.  Η Pfizer έχει πάντα το δικαίωμα να ζητήσει από τον Συμμετέχοντα τα κατάλληλα έγγραφα επαλήθευσης ή να ζητήσει μέσω ανεξάρτητου(-ων) δικηγόρου(-ων) επιβεβαίωση ότι η δήλωση του Συμμετέχοντα είναι αληθινή και ακριβής.

Η υποβολή πρέπει να αποδεικνύει τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα της προτεινόμενης λύσης και να ανταποκρίνεται στα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν.  Κάθε Υποβολή που συμμετέχει στον Διαγωνισμό πρέπει να πληροί τις «Απαιτήσεις Υποβολής» (οποιαδήποτε Υποβολή που, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Pfizer, παραβιάζει τα ακόλουθα κριτήρια θα αποκλείεται).

Απαιτήσεις Υποβολής

Με τη συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων δηλώνει, εγγυάται και δεσμεύεται ως εξής:

 • Ο Συμμετέχων είναι ο μοναδικός συγγραφέας, δημιουργός και ιδιοκτήτης της Υποβολής,
 • Ο Συμμετέχων έχει δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στους παρόντες κανόνες και προϋποθέσεις,
 • η Υποβολή δεν αποτελεί αντικείμενο οποιασδήποτε πραγματικής ή επαπειλούμενης δικαστικής διαμάχης ή απαίτησης,
 • η Υποβολή δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα ιδιωτικότητας, τα δικαιώματα δημοσιότητας ή άλλα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και,
 • η Υποβολή, και η χρήση της Υποβολής από τον Συμμετέχοντα, δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάζει οποιουσδήποτε ισχύοντες ουσιαστικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α.
 • Οι Συμμετέχοντες θα αποζημιώνουν, θα υπερασπίζονται και θα απαλλάσσουν την Pfizer από όλες τις απαιτήσεις, αγωγές ή διαδικασίες τρίτων οποιουδήποτε είδους και από όλες τις ζημίες, υποχρεώσεις, έξοδα και δαπάνες που σχετίζονται ή προκύπτουν από την Υποβολή του Συμμετέχοντα ή από οποιαδήποτε παραβίαση ή υποτιθέμενη παραβίαση οποιασδήποτε από τις δηλώσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις του Συμμετέχοντα στο πλαίσιο του παρόντος. Η Pfizer διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε Υποβολή που η Pfizer, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, θεωρεί ότι παραβιάζει αυτές τις απαιτήσεις.
 • Η παραβίαση των Όρων από τον Συμμετέχοντα αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό, ο οποίος επέρχεται αυτόματα με την ταυτόχρονη διαπίστωση της παράβασης και αναφέρεται αναδρομικά στο χρόνο υποβολής της συμμετοχής, καθιστώντας την τελευταία πρακτικά ως μηδέποτε υποβληθείσα και ανύπαρκτη. Η Pfizer διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τον Συμμετέχοντα για τον αποκλεισμό αυτό ή να τον θεωρήσει σιωπηρά αποκλεισμένο. Η Pfizer διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα για τη ζημία που δύναται να υποστεί από την παραβίαση των όρων και τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.

Κριτήρια Επιλογής

Καθόλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οι Υποβολές και οι προτεινόμενες λύσεις θα κρίνονται και θα βαθμολογούνται από επιτροπή αξιολόγησης που θα επιλέξει η Pfizer («Επιτροπή Αξιολόγησης»), η οποία δύναται να περιλαμβάνει εκπροσώπους της Pfizer που απασχολούνται σε μία ή περισσότερες εταιρείες του ομίλου Pfizer παγκοσμίως, εκπροσώπους του Elevate Greece, καθώς και μέλη της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα κατατάξει τις Συμμετοχές με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Αντίκτυπος/όφελος για τους ασθενείς
 • Διαφοροποίηση της ιδέας σε σχέση με τον ανταγωνισμό
 • Ανταπόκριση στις συγκεκριμένες προκλήσεις του διαγωνισμού
 • Καινοτομία
 • Ευκολία υλοποίησης
 • Οικονομική αποδοτικότητα
 • Χρόνος μέχρι την είσοδο της λύσης στην αγορά
 • Επεκτασιμότητα/ Δυνατότητα κλιμάκωσης
 • Ικανότητα της επιχείρησης να υλοποιήσει την προτεινόμενη λύση

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια των κριτών/αξιολογητών της επιτροπής αξιολόγησης. Κάθε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό, συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό, αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η εν λόγω αξιολόγηση δύναται να διαφέρει από νομική οντότητα σε νομική οντότητα και συμφωνεί να δεσμεύεται από τις τελικές αποφάσεις των κριτών/αξιολογητών και να μην τις αμφισβητεί.

Επιλογή των Semifinalists

Οι συμμετοχές με την υψηλότερη κατάταξη βάσει των κριτηρίων επιλογής θα επιλεγούν ως semi-finalists και θα συμμετάσχουν σε μια «Ημέρα Παρουσιάσεων» (Pitching event) που διοργανώνει η Pfizer, με την επιφύλαξη της επαλήθευσης και της συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους. Οι semi-finalists θα ειδοποιηθούν μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει.

Επιλογή νικητή

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αναλύσει και θα βαθμολογήσει όλους τους Ημιφιναλίστ που συμμετείχαν στην/στις Ημέρα(-ες) Παρουσίασης, επιλέγοντας τον νικητή που λαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία. Τα ακριβή αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης δεν πρόκειται να δημοσιευθούν. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει.

Στην Επιτροπή Αξιολόγησης δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ούτε οι νομικές οντότητες των ημιφιναλίστ ούτε οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές/διευθυντές τους, ούτε οι εταιρείες που έχουν χορηγήσει χρηματοδότηση σε κάποιον από τους Ημιφιναλίστ, εκτός από Τραπεζικά ιδρύματα, κατά περίπτωση.

Βραβεία/Ανταμοιβές

 1. Βραβείο

Η νομική οντότητα που θα κερδίσει τον διαγωνισμό θα λάβει χρηματικό έπαθλο 20.000€ (Είκοσι Χιλιάδες Ευρώ), το οποίο θα καταβληθεί στη νομική οντότητα που θα κερδίσει από οποιαδήποτε  οντότητα του ομίλου Pfizer η Pfizer Inc. θα αποφασίσει και θα υποδείξει στο εν λόγω μέρος που κερδίζει.

 

 1. Πιθανή Συνεργασία

Εάν ένας Συμμετέχων επιλεγεί ως νικητής, κατόπιν αιτήματος της Pfizer, ο Συμμετέχων θα διαπραγματευτεί πρώτα με καλή πίστη με την Pfizer για το δικαίωμα της Pfizer να αποκτήσει ή να κάνει χρήση (license) της λύσης του Συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω αλλαγών ή/και αναπτύξεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, κατά περίπτωση. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, η νίκη στον Διαγωνισμό δεν οδηγεί αυτόματα σε περαιτέρω νομικά δεσμευτικές συμβατικές συμφωνίες με την Pfizer. Οι αναλυτικοί όροι των πιθανών μελλοντικών συμφωνιών μεταξύ της Pfizer και του νικητή (ή οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες) θα αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστής διαπραγμάτευσης και δεν θα συνδέονται με τους Όρους που καθορίζονται στο παρόν.

Γενικοί Όροι Επάθλου

Όλα τα έπαθλα θα εξαρτώνται από την επιτυχή περάτωση των εσωτερικών διαδικασιών συμμόρφωσης της Pfizer από τον νικητή. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμόρφωσης και του ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence) εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Pfizer. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ο νικητής θα πληρωθεί σύμφωνα με την τυπική διαδικασία τιμολόγησης της Pfizer. Ο Συμμετέχων θα επιβαρυνθεί με οποιονδήποτε φόρο εισοδήματος ή άλλο φόρο σχετικό με τη συναλλαγή είτε στην Ελλάδα είτε αλλού. Τα χρήματα θα κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει στον Νικητή. Το τιμολόγιο του νικητή θα φέρει ελληνικό ΑΦΜ.

Πνευματική ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνοι να προβούν, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο ή ενδεδειγμένο και δεν το έχουν ήδη πράξει, σε κάθε ενδεχόμενη καταχώριση και επίσημη κατοχύρωση των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την Υποβολή τους

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της ιδέας που παρουσιάζεται στην Υποβολή, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας, θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Συμμετέχοντα. Με την Υποβολή στο Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων παραχωρεί στην Pfizer περιορισμένη, μη αποκλειστική, δωρεάν άδεια και δικαίωμα χρήσης της Υποβολής στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διανομή σε τρίτους που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό, τη διεξαγωγή της τελετής απονομής και την προώθηση του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής, καθώς και για την κάλυψη από τον Τύπο και την παρακολούθηση από τα μέσα ενημέρωσης μετά την τελετή.

Οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και ο ίδιος ο Διαγωνισμός, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής τελετής για την απονομή του επάθλου, μπορεί να κοινοποιηθεί στο ευρύ κοινό με οποιοδήποτε μέσο κρίνει σκόπιμο η Pfizer, και με το παρόν παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την εν λόγω κοινοποίηση.  Ο νικητής του διαγωνισμού υποχρεούται, και μέσω της συμμετοχής του στον διαγωνισμό υπόσχεται, να παρευρεθεί στην ειδική τελετή απονομής, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εντός του 4ου τριμήνου του 2022 στη Θεσσαλονίκη ή σε οποιονδήποτε άλλο χρόνο και τόπο που θα οριστεί εν τω μεταξύ από την Pfizer.

Ο Συμμετέχων συναινεί, εξουσιοδοτεί και παραχωρεί στην Pfizer το αμετάκλητο και απεριόριστο δικαίωμα και την άδεια να λαμβάνει, να προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα, να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει έντυπες, βιντεοσκοπημένες, ηχητικές ή φωτογραφικές εικόνες των εκπροσώπων του Συμμετέχοντα, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διαχειριστών, ανάλογα με την περίπτωση, και τις δηλώσεις του Συμμετέχοντα, εν όλω ή εν μέρει, σε συνδυασμό με ή χωρίς το όνομα του Συμμετέχοντα, ή οποιεσδήποτε αναπαραγωγές τους που σχετίζονται με τον διαγωνισμό για χρήση της Pfizer με εσωτερικό και εξωτερικό κοινό, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επεξεργασίας του εν λόγω υλικού ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς. Ο Συμμετέχων συναινεί επίσης στο να παραμείνει στην Pfizer για λόγους αρχειοθέτησης τουλάχιστον ένα αντίγραφο των υποβολών και όλων των υποψηφιοτήτων, καθώς και των φωτογραφικών, βιντεοσκοπημένων και ηχητικών εγγραφών και άλλου υλικού από τον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου του επάθλου.

 

Οι Συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το όνομα, το λογότυπο, την εταιρική ταυτότητα ή τις εικόνες της Pfizer χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσητης Pfizer.

Εμπιστευτικότητα

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τους συμμετέχοντες θα είναι μη εμπιστευτικές. Η διαχείριση των πληροφοριών που σχετίζονται με την Υποβολή θα πραγματοποιείται από τους διοργανωτές και θα παραδίδονται στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα οποία έχουν το συγκεκριμένο έργο της αξιολόγησης των προτεινόμενων Ιδεών.

Όλοι οι Συμμετέχοντες συμφωνούν με τη δημοσίευση της επωνυμίας της εταιρείας τους, του τίτλου του έργου καθώς και της γενικής περιγραφής του έργου για τους προαναφερθέντες σκοπούς προώθησης.

Όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η Pfizer ενδέχεται επί του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή/και στο μέλλον να αναπτύσσει εσωτερικά ή να λαμβάνει από άλλα μέρη ιδέες, έννοιες, λύσεις και πληροφορίες που είναι παρόμοιες με την Υποβολή του Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, καμία διάταξη του παρόντος δεν απαγορεύει στην Pfizer να αποκτήσει, να αναπτύξει ή να έχει αναπτύξει για λογαριασμό της ανεξάρτητα προϊόντα, έννοιες, συστήματα, υπηρεσίες ή τεχνικές που είναι παρόμοια ή ανταγωνίζονται τα προϊόντα, τις έννοιες, τα συστήματα ή τις τεχνικές που προβλέπονται ή ενσωματώνονται στην Υποβολή.

Γενικοί Νομικοί Περιορισμοί

Οι Συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι να ελέγξουν τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς στη δικαιοδοσία τους πριν από τη συμμετοχή τους για να βεβαιωθούν ότι η συμμετοχή τους είναι νόμιμη και ότι έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες εσωτερικές εγκρίσεις από όλους τους νομίμως λειτουργούντες και αρμόδιους φορείς του Συμμετέχοντα για να εγκρίνουν τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για όλους τους φόρους και τις αναφορές στις αρμόδιες τοπικές αρχές που σχετίζονται με τον διαγωνισμό.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της υλοποίησης και της προώθησης του διαγωνισμού, η Pfizer ή/και τρίτοι (είτε εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Pfizer είτε τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού), θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019), η οποία είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο που είναι αφιερωμένος στον Διαγωνισμό :(https://elevategreece.gov.gr) και την οποία οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά πριν από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όπως τα στοιχεία επικοινωνίας του Συμμετέχοντα, οι αριθμοί φορολογικού μητρώου, τα πρόσωπα επικοινωνίας των συμμετεχόντων, τα ονόματα, οι διευθύνσεις, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπροσώπου ή/και του διαχειριστή κ.λπ. ) τα οποία οι Συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν για τον παρόντα Διαγωνισμό απευθείας στην Pfizer θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της διεξαγωγής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τους Όρους. Η επεξεργασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης στην οποία ο συμμετέχων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του συμμετέχοντα πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Η Pfizer δύναται να διατηρήσει τα δεδομένα που υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες για περίοδο έως 18 μηνών, προκειμένου να εξετάσει την πιθανή συνεργασία με τους εν λόγω συμμετέχοντες εκτός του παρόντος διαγωνισμού για άλλα έργα. Στη συνέχεια, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγράφονται, εάν δεν διατηρούνται λόγω των νόμιμων περιόδων διατήρησης.

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε τοπικά ή παγκόσμια ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία δύναται να συνεπάγονται τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα μέλη του ομίλου Pfizer ή σε παρόχους υπηρεσιών τόσο στην ΕΕ όσο και εκτός ΕΕ σε χώρες όπου δεν υπάρχει επαρκής προστασία των δεδομένων, όπως στις ΗΠΑ. Η Pfizer θα διασφαλίσει την υιοθέτηση κατάλληλων εγγυήσεων ώστε τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία από αποδέκτες εκτός ΕΕ σύμφωνα με τον νόμο και τα πρότυπα που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή της ΕΕ και την εθνική αρχή προστασίας δεδομένων, όπως οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ.

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα θα έχουν το δικαίωμα που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, επανεξέτασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, καταστολής, περιορισμού ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή το δικαίωμα να ζητήσουν να λάβουν ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων αυτών με σκοπό τη διαβίβασή τους σε άλλο μέρος. Θα ανταποκριθούμε στο αίτημα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Pfizer ή αν θέλετε να ζητήσετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: privacy.officer@pfizer.com.

Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Ο Διαγωνισμός δεν διοργανώνεται και τα Βραβεία δεν χορηγούνται με σκοπό να επηρεάσουν οποιεσδήποτε αγοραστικές αποφάσεις των Συμμετεχόντων. Η Pfizer δηλώνει ρητά ότι δεν αναμένει καμία προτίμηση για τα προϊόντα της βάσει του παρόντος διαγωνισμού ούτε ότι η προτίμηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή.

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι:

α. Είναι αδειοδοτημένοι, εγγεγραμμένοι ή έχουν τα προσόντα σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, τους κανονισμούς, τις πολιτικές και τις διοικητικές απαιτήσεις για να παρέχουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο παρόν, και δεν υπάρχουν κανονισμοί ή άλλες υποχρεώσεις που να τους απαγορεύουν την παροχή τέτοιων αγαθών ή υπηρεσιών,

β. Δεν έχουν προσφέρει και δεν θα προσφέρουν ούτε θα πληρώσουν στο μέλλον άμεσα ή έμμεσα, ούτε θα επιτρέψουν την προσφορά ή την πληρωμή χρημάτων ή οτιδήποτε αξίας σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν οποιονδήποτε κυβερνητικό αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προκειμένου η Pfizer να αποκτήσει ή να διατηρήσει αθέμιτα επιχειρηματικές δραστηριότητες ή να αποκτήσει αθέμιτο επιχειρηματικό πλεονέκτημα, και δεν έχουν αποδεχθεί και δεν θα αποδεχθούν στο μέλλον τέτοια πληρωμή,

γ. Τους έχει δοθεί αντίγραφο των διεθνών αρχών της Pfizer κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς και έχουν κοινοποιήσει αυτές οι αρχές σε όλα τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της σε σχέση με εργασίες για την Pfizer, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων ή των υπεργολάβων, και

δ. Θα παρέχουν (i) αληθή και πλήρη τεκμηρίωση που θα αποδεικνύει, με εύλογες λεπτομέρειες, την εργασία που εκτελέστηκε και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, (ii) θα διατηρούν αληθή, ακριβή και πλήρη τιμολόγια, εκθέσεις, καταστάσεις, βιβλία και άλλα αρχεία και (iii) θα εξασφαλίζουν γραπτή προέγκριση από την Pfizer για κάθε έκτακτη δαπάνη, κατά περίπτωση.

Άλλα θέματα

Όλα τα ζητήματα και οι ερωτήσεις σχετικά με την κατασκευή, την εγκυρότητα, την ερμηνεία και την εκτελεστότητα των παρόντων Όρων ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Συμμετέχοντα ή/και της Pfizer θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ουσιαστικούς νόμους της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ, χωρίς να ισχύουν τυχόν κανόνες επιλογής δικαίου ή σύγκρουσης νόμων , οι οποίοι να οδηγήσουν στην εφαρμογή των νόμων οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.

 

Αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπος διεξαγωγής οποιασδήποτε αγωγής σχετικά με το αντικείμενο των παρόντων Όρων είναι τα πολιτειακά δικαστήρια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ή το Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης και ο Συμμετέχων υποτάσσεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής των εν λόγω δικαστηρίων για τους σκοπούς οποιασδήποτε τέτοιας αγωγής. Οποιεσδήποτε αξιώσεις, αποφάσεις και βραβεία θα περιορίζονται στα πραγματικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που σχετίζονται με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, αλλά σε καμία περίπτωση στις αμοιβές των δικηγόρων. Ο Συμμετέχων παραιτείται από όλα τα δικαιώματα (i) να  διεκδικήσει ή να του επιδικαστεί οποιαδήποτε τιμωρητική, άμεση, έμμεση, τυχαία και επακόλουθη ζημία και οποιαδήποτε άλλη ζημία, εκτός από τις πραγματικές άμεσες δαπάνες, και (ii) να πολλαπλασιάσει ή να αυξήσει με άλλο τρόπο τη ζημία, συμπεριλαμβανομένης της εσκεμμένης παραβίασης ευρεσιτεχνίας.

 

Εάν οποιαδήποτε διάταξη κριθεί άκυρη, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την οργανωτική ομάδα της Pfizer στη διεύθυνση dthub@pfizer.com .