Εγγεγραμμένες startups

Αναζητήστε Πληροφορίες και Ενημερωθείτε για τις Ελληνικές Startups!

StartupIndustryTechnologyRegionEmployee countTotal funding €Website
Πηγή δεδομένων:
Οι πληροφορίες στον πίνακα (όνομα, αγορά, τεχνολογία, λογότυπος, χρηματοδότηση, αριθμός εργαζομένων, ιστοσελίδα) παρέχονται από τους εκπροσώπους των εταιρειών που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Analytics

Προβολή στατιστικών δεδομένων

Η βάση δεδομένων του Elevate Greece λειτουργεί μέσω της πλατφόρμας Mantis IMS και παρέχει αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για το Ελληνικό Οικοσύστημα Καινοτομίας. Καταγράφονται οι κύριες πηγές χρηματοδότησης, επιχειρηματικοί κλάδοι, τεχνολογίες, επίπεδο TRL και άλλοι δείκτες.

Χαρτογράφηση

Η βάση δεδομένων χαρτογραφεί το σύστημα Καινοτομίας καταγράφοντας τον αριθμό των νεοφυών επιχειρήσεων ανά Περιφέρεια.

Θέσεις Εργασίας

Η βάση δεδομένων παρέχει πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να καταγραφεί ο αντίκτυπος τους στην ελληνική οικονομία.

Κλάδος & Τεχνολογία

Η βάση δεδομένων επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται οι νεοφυείς επιχειρήσεις και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν.

Στατιστικά Στοιχεία

Η βάση δεδομένων αναλύει τις επιδόσεις των νεοφυών επιχειρήσεων μέσα από δείκτες όπως η λήψη χρηματοδότησης και ο ετήσιος Kύκλος Eργασιών.

Θέλετε να γίνετε μέλος του
Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων;