Εγγεγραμμένες startups

Αναζητήστε Πληροφορίες και Ενημερωθείτε για τις Ελληνικές Startups!

StartupIndustryTechnologyRegionEmployee countTotal funding €Website
Πηγή δεδομένων:Οι πληροφορίες στον πίνακα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά: εμπορική επωνυμία/logo, τομέα δραστηριότητας, τεχνολογία, Περιφέρεια, ιστοσελίδα) και προαιρετικά συνολική ληφθείσα χρηματοδότηση από επενδυτές και αριθμό εργαζομένων. Τα στοιχεία παρέχονται από τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων.
Aποποίηση ευθυνών:
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν ευθύνεται για τυχόν παραλείψεις ή ανακρίβειες. Κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής ή φορέας που επιθυμεί να συνεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο με εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Μητρώου, οφείλει να προβεί στη δική του ανεξάρτητη διερεύνηση και αξιολόγηση όπως αυτός κρίνει σκόπιμο. Κάθε ενδιαφερόμενος που συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με μία εγγεγραμμένη επιχείρηση φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο και την ευθύνη συμμετοχής και η επενδυτική συμμετοχή ή συνεργασία του αυτή δεν του δίδει κανένα δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης ή άλλο δικαίωμα.

Analytics

Προβολή στατιστικών δεδομένων

Η βάση δεδομένων του Elevate Greece λειτουργεί μέσω της πλατφόρμας Mantis IMS και παρέχει αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για το Ελληνικό Οικοσύστημα Καινοτομίας. Καταγράφονται οι κύριες πηγές χρηματοδότησης, επιχειρηματικοί κλάδοι, τεχνολογίες, Επίπεδο Τεχνολογικής Ετοιμότητας (TRL) και άλλοι δείκτες.

Χαρτογράφηση

Η βάση δεδομένων χαρτογραφεί το σύστημα Καινοτομίας καταγράφοντας τον αριθμό των νεοφυών επιχειρήσεων ανά Περιφέρεια.

Θέσεις Εργασίας

Η βάση δεδομένων παρέχει πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να καταγραφεί ο αντίκτυπος τους στην ελληνική οικονομία.

Κλάδος & Τεχνολογία

Η βάση δεδομένων επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται οι νεοφυείς επιχειρήσεις και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν.

Στατιστικά Στοιχεία

Η βάση δεδομένων αναλύει τις επιδόσεις των νεοφυών επιχειρήσεων μέσα από δείκτες όπως η λήψη χρηματοδότησης και ο ετήσιος Kύκλος Eργασιών.

Θέλετε να γίνετε μέλος του
Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων;