Μητρώο

Γίνε Μέλος στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

Σχετικά με το Μητρώο

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι το επίσημο μητρώο καταγραφής των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στοχεύει στην παρακολούθηση της  προόδου τους με βάση συγκεκριμένα KPIs, στην υποστήριξή τους με οφέλη και πλεονεκτήματα ενώ λειτουργεί ως πόλος έλξης για επενδυτές, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό!
Δύο τρόποι εγγραφής:
 • Fast Track, χωρίς αξιολόγηση, για startups με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
 • Με αξιολόγηση από δύο ανεξάρτητους κριτές
Τρεις κύκλοι υποβολής ανά έτος:
– 1ος Κύκλος: Έναρξη: 01/01 – Λήξη: 30/03
– 2ος Κύκλος: Έναρξη: 15/04 – Λήξη: 30/07
– 3ος Κύκλος: Έναρξη: 01/09 – Λήξη: 30/12

Είναι η επιχείρηση μου επιλέξιμη;

Διαβάστε τις προϋποθέσεις εγγραφής για να δείτε εάν η startup σας είναι επιλέξιμη για υποβολή αίτησης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ αριθμ. 134622 / ΦΕΚ Β’/5587/18.12.2020 ισχύουν τα εξής:

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Κριτήρια Αξιολόγησης

Προϋποθέσεις
 • Νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ με έδρα στην Ελληνική Επικράτεια, ή με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρεί θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο
  *Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει η Ελληνική Νομική Οντότητα και μόνο !
 • Δεν ξεπερνά τα 8 έτη λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης στη Δ.Ο.Υ. πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο. (π.χ. μία επιχείρηση που ιδρύθηκε 23/12/2012 έχει δικαίωμα υποβολής μέχρι 22/12/2020).
  *Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά εν Ελλάδι υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης, η προϋπόθεση θα πρέπει να συντρέχει τόσο για το υποκατάστημα όσο και για την αλλοδαπή επιχείρηση.
 • Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση, το έτος πριν την υποβολή της αίτησης, όπως καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  *Εξετάζεται η Ελληνική Νομική Οντότητα και μόνο.
 • Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. Για παράδειγμα αν η αίτηση υποβάλλεται το 2020 ελέγχεται ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών του 2019.
  *Εξετάζεται η Ελληνική Νομική Οντότητα και μόνο
Καινοτομία
 • Υπάρχει τεχνολογική καινοτομία στο προϊόν/υπηρεσία ή/και υπάρχει ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο πάνω σε πρόσφατη (νέα) τεχνολογία.
 • Ταυτόχρονα, υπάρχουν λίγοι ανταγωνιστές (αντίστοιχες νεοφυείς επιχειρήσεις ή πολύ λίγες μεγάλες). Διευκρινίζεται ότι ο όρος «ανταγωνιστές» αναφέρεται σε επιχειρήσεις που προτείνουν λύσεις με παρόμοια πλεονεκτήματα και όχι γενικά όσους απευθύνονται στην ίδια αγορά.
 • Καινοτόμες χαρακτηρίζονται και οι επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους είναι ερευνητική με σκοπό την παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας με προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης (επιχειρήσεις «έντασης γνώσης»)
Κλιμάκωση
 • Εξετάζεται εάν το επιχειρηματικό μοντέλο ή/και η τεχνολογία επιτρέπουν την ταχεία κλιμάκωση του μεγέθους των πωλήσεων σε παγκόσμια αγορά. Το κύριο προϊόν/υπηρεσία της εταιρίας πρέπει να είναι τυποποιημένο και όχι παροχή συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών ούτε κατασκευή κατά παραγγελία. 

Διαδικασία Fast Track

Ποιες εταιρείες μπορούν να εγγραφούν μέσω της Διαδικασίας Fast Track;

Εάν η εταιρεία σας πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και, ταυτόχρονα, εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες, μπορείτε να εγγραφείτε απευθείας μέσω της διαδικασίας Fast Track.
Απλώς ανεβάστε τη σχετική τεκμηρίωση!

Κριτήρια

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής;

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Elevate Greece.

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από μια υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ αριθμ. 134622 / ΦΕΚ Β’/5587/18.12.2020

Η διαδικασία υποβολής είναι ανοιχτή όλο το χρόνο για το 2020 ενώ για τα επόμενα έτη ισχύουν οι 3 κύκλοι υποβολής.

Ποια είναι τα οφέλη για τις νεοφυείς επιχειρήσεις;

Διεθνής προβολή

Ολοκληρώστε το προφίλ σας - αποκτήστε διεθνή προβολή και προωθήστε τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σας

Μέτρα Υποστήριξης από την Πολιτεία

Μείνετε συντονισμένοι για ειδικά προνόμια, στοχευμένες δράσεις κρατικών ενισχύσεων και άλλα μέτρα στήριξης

Χρηματοδότηση

Λάβετε χρηματοδότηση από Venture Capital Funds και Angel Investors

Ευκαιρίες δικτύωσης

Εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες δικτύωσης με φορείς του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και εξερευνήστε συνέργειες μαζί τους

Ενημερώσεις

Λάβετε ενημερώσεις για εκδηλώσεις και επιχειρηματικές αποστολές

Θέσεις εργασίας

Αναζητήστε ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της πλατφόρμας

**Σημαντική σημείωση για τα οφέλη και πλεονεκτήματα: Η συμμετοχή στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων δεν συνεπάγεται την αυτόματη επιλεξιμότητα για οποιεσδήποτε κρατικές παροχές. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση και εφόσον ενεργοποιηθούν οι σχετικές πρωτοβουλίες.
Επίσης δεν διασφαλίζει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση από οποιαδήποτε VC Funds.

Περισσότερες ερωτήσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις ή επικοινωνήστε απευθείας με το γραφείο υποστήριξης.