Μητρώο

Γίνε Μέλος στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

Σχετικά με το Μητρώο

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι το επίσημο μητρώο καταγραφής των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στοχεύει στην παρακολούθηση της  προόδου τους με βάση συγκεκριμένα KPIs, στην υποστήριξή τους με οφέλη και πλεονεκτήματα ενώ λειτουργεί ως πόλος έλξης για επενδυτές, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό!

Είναι η επιχείρηση μου επιλέξιμη;

Διαβάστε τις προϋποθέσεις εγγραφής για να δείτε εάν η startup σας είναι κατάλληλη για υποβολή αίτησης.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Κριτήρια Αξιολόγησης

Προϋποθέσεις
  • Διαθέτει νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ (εξαιρούνται μονοπρόσωπες ΙΚΕ και ΕΠΕ), με έδρα στην ελληνική επικράτεια, ή διατηρεί θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα εφόσον η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή (συνεπώς διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ).
  • Δεν ξεπερνά τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από τη σύστασή της πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο.
  • Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση όπως καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  • Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.
Καινοτομία
  • Υπάρχει τεχνολογική καινοτομία στο προϊόν/υπηρεσία ή/και υπάρχει ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο πάνω σε πρόσφατη (νέα) τεχνολογία.
  • Ταυτόχρονα, υπάρχουν λίγοι ανταγωνιστές (αντίστοιχες νεοφυείς επιχειρήσεις ή πολύ λίγες μεγάλες). Διευκρινίζεται ότι ο όρος «ανταγωνιστές» αναφέρεται σε επιχειρήσεις που προτείνουν λύσεις με παρόμοια πλεονεκτήματα και όχι γενικά όσους απευθύνονται στην ίδια αγορά.
  • Καινοτόμες χαρακτηρίζονται και οι επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους είναι ερευνητική με σκοπό την παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας με προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης («επιχειρήσεις έντασης γνώσης»)
Κλιμάκωση
  • Εξετάζεται εάν το επιχειρηματικό μοντέλο ή/και η τεχνολογία επιτρέπουν την ταχεία κλιμάκωση του μεγέθους των πωλήσεων σε παγκόσμια αγορά. Το κύριο προϊόν/υπηρεσία της εταιρίας πρέπει να είναι τυποποιημένο και όχι παροχή συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών ούτε κατασκευή κατά παραγγελία.

Διαδικασία Fast Track

Ποιες εταιρείες μπορούν να εγγραφούν μέσω της Διαδικασίας Fast Track;

Εάν η εταιρεία σας πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και, ταυτόχρονα, εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες, μπορείτε να εγγραφείτε απευθείας μέσω της διαδικασίας Fast Track.
Απλώς ανεβάστε τη σχετική τεκμηρίωση!

Κριτήρια

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής;

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Elevate Greece.

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από μια υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 

Η διαδικασία υποβολής είναι ανοιχτή όλο το χρόνο για το 2020

Ποια είναι τα οφέλη για τις νεοφυείς επιχειρήσεις;

Διεθνής προβολή

Ολοκληρώστε το προφίλ σας - αποκτήστε διεθνή προβολή και προωθήστε τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σας

Μέτρα Υποστήριξης από το Κράτος

Μείνετε συντονισμένοι για προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και άλλα μέτρα στήριξης

Χρηματοδότηση

Λάβετε χρηματοδότηση από Venture Capital Funds και Angel Investors

Ευκαιρίες δικτύωσης

Εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες δικτύωσης με φορείς του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και εξερευνήστε συνέργειες μαζί τους

Ενημερώσεις

Λάβετε ενημερώσεις για εκδηλώσεις και επιχειρηματικές αποστολές

Θέσεις εργασίας

Αναζητήστε ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της πλατφόρμας

**Σημαντική σημείωση για τα οφέλη: Η συμμετοχή στο Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων δεν αποτελεί αυτόματα επιλεξιμότητα για οποιεσδήποτε κρατικές παροχές. Οι αιτούντες θα εξεταστούν κατά περίπτωση και όταν ενεργοποιούνται οι σχετικές πρωτοβουλίες.

Περισσότερες ερωτήσεις;

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις ή επικοινωνήστε απευθείας με το γραφείο υποστήριξης.