HDB 2021 RULES AND CONDITIONS

Συμφωνία μεταξύ του Συμμετέχοντα και της HDB

Ο Διαγωνισμός ESG Innovation Challenge («Διαγωνισμός») προσφέρεται από την Hellenic Development Bank («HDB») σε συνεργασία με το Elevate Greece σε νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν τον Διαγωνισμό («Συμμετέχοντες»)και προϋποθέτει την αποδοχή χωρίς τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν («Όροι»). Η υποβολή από τους Συμμετέχοντες της Φόρμας Συμμετοχής στον Διαγωνισμό («Υποβολή») συνιστά τη συμφωνία τους με τους ακόλουθους Όρους.

 

Δήλωση Διαγωνισμού

Η υιοθέτηση κριτηρίων ESG Περιβαλλοντικών (Environmental), Κοινωνικών (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance) και η υιοθέτηση κριτηρίων Καινοτομίας για την παρακολούθηση της παραγωγής, της αφομοίωσης και της εκμετάλλευσης µε επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα στην αξιολόγηση επιχειρήσεων, αποτελεί διεθνώς μια ταχέως ανερχόμενη τάση. Ο όρος «ESG» αναφέρεται σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει αξία μακροπρόθεσμα. Μέσω δεικτών που καταγράφουν επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας εταιρικής διακυβέρνησης (δείκτες ESG) και Καινοτομίας αποτυπώνεται η ικανότητα των εταιρειών να δημιουργούν αξία και να διαμορφώνουν αποτελεσματικές στρατηγικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι Συμμετέχοντες στο πλαίσιο α) της γνώσης και παρακολούθησης πρακτικών ESG (Environmental, Social and corporate Governance) από επιχειρήσεις και β) της αξιολόγησης και παρακολούθησης του βαθμού καινοτομίας επιχειρήσεων και της αξιολόγησης επίτευξης ενός καινοτόμου project, διαμορφώνουν άποψη τόσο για κριτήρια ESG όσο και αυτά που σχετίζονται με το βαθμό καινοτομίας και καλούνται να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν εφαρμογές ή και πλατφόρμες ή εύχρηστα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence), τα οποία μετατρέπουν τα δεδομένα κάθε επιχείρησης σε πληροφορίες από όπου αυτά και αν προέρχονται μαζί και με άλλες ενδεχομένως πηγές ανοικτών δεδομένων (open data) και τα χρησιμοποιούν ώστε να αποτελέσουν μέρος μιας συνολικότερης διεργασίας πιστοληπτικής και γενικότερα αξιολόγησης (Credit/Investment Scoring) πέρα από τη χρήση των παραδοσιακών τραπεζικών κριτηρίων, ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των επιχειρήσεων που θα θεωρούνται πιστοληπτικά ικανές (bankable).

 

Περιγραφή του Διαγωνισμού

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB – Hellenic Development Bank), επιδιώκει να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης και να διευρύνει την πιστοληπτική τους ικανότητα (bankability), ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή αναζητά καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας εναλλακτικής διεργασίας αξιολόγησης (Credit & Investment Scoring) πέρα από τη χρήση των παραδοσιακών τραπεζικών κριτηρίων.

 

Κατά συνέπεια, και με βάση τη θεώρηση ότι η διαφάνεια στην ανταλλαγή πληροφοριών έχει άμεσο και θετικό αποτέλεσμα στη χρηματοδότηση υγιών αναπτυξιακών σχεδίων, η Ελληνική οικονομία θα ενισχυθεί στο σύνολό της.

Θεματικές ενότητες

1. ESG Scoring: Μεθοδολογία, εφαρμογές πλατφόρμες και εφαρμογές Business Intelligence που παρέχουν αυτοματοποίηση στην αξιολόγηση και παρακολούθηση πολιτικών και πρακτικών ESG (Environmental, Social and corporate Governance) από επιχειρήσεις, με στόχο να προσαρμοστούν σε πιστοδοτικά κριτήρια για εναλλακτικό Credit Scoring και βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) ή/και να αποτελέσουν κριτήρια επενδυτικών αποφάσεων, για παράδειγμα από ESG funds ή οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό σχήμα ενδιαφέρεται.

2. Innovation Scoring: Μεθοδολογία, εφαρμογές πλατφόρμες και εφαρμογές Business Intelligence που παρέχουν αυτοματοποίηση στην αξιολόγηση και παρακολούθηση του βαθμού καινοτομίας επιχειρήσεων, της αξιολόγησης επίτευξης του project μέσα από έλεγχο κριτηρίων/KPIs με εφαρμογή στη δημιουργία εναλλακτικού Credit Scoring ή και ειδικότερης αξιολόγησης.

 

Και για τις δύο θεματικές ενότητες παρουσιάζουν ενδιαφέρον τα παρακάτω:

· Eκπαιδευτική e-learning πλευρά, είτε ως μέρος της προτεινόμενης λύσης, είτε αυτόνομα.

· Οπτικοποίηση δεδομένων (dashboards) και εργαλεία Business Intelligence

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν πρόταση για το κάθε Challenge ξεχωριστά ή και μια πρόταση που θα καλύπτει και τις δύο θεματικές ενότητες.

 

Διαδικασία

11 Σεπτεμβρίου, 10.30 πμ: Ανακοίνωση του Διαγωνισμού στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθεσης θεσσαλονικης και έναρξη υποβολής προτάσεων

11 Σεπτεμβρίου – 15 Οκτωβρίου: Περίοδος υποβολής προτάσεων στην πλατφόρμα του Elevate Greece

18 Οκτωβρίου – 28 Οκτωβρίου: Πρώτη αξιολόγηση και επικοινωνία με semi-finalist

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου: Pitching & τελική αξιολόγηση

 

Επιβράβευση / Πιθανή Συνεργασία

Η HDB παρέχει δυνατότητα χρηματοδότησης PoC (Proof of Concept) μέχρι το ποσό των 40.000 Ευρώ και για τις δύο θεματικές συνολικά (20.000 για κάθε θεματική ενότητα) με την προοπτική σύναψης συμβάσης εμπορικής συνεργασίας με την/τις εταιρεία/ες που θα διακριθούν

Η ιδέα θα αναγνωριστεί και θα προβληθεί από την HDB και το δίκτυο συνεργατών της, ως προς τη συμβολή θα έχει στη διεύρυνση του bankability με θετικό αντίκτυπο σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Επιλεξιμότητα

Στον Διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει κάθε νομική οντότητα (νεοφυής επιχείρηση) που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένη στην πλατφόρμα «Elevate Greece» κατά τη στιγμή της συμμετοχής («Συμμετέχων»). Η «Elevate Greece» είναι η επίσημη πλατφόρμα και η κορυφαία πηγή για εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων. Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι το επίσημο αρχείο νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Για τις προϋποθέσεις εγγραφής και τα κριτήρια για την εγγραφή επιχειρήσεων στο εν λόγω μητρώο δείτε συγκεκριμένα: (α) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας αριθμ. 134622/ ΦΕΚ Β’/5587/18.12.2020 «Σύσταση προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια για την εγγραφή επιχειρήσεων στο εν λόγω μητρώο» και β) στο δικτυακό τόπο https://elevategreece.gov.gr/startup-registry/).

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν επιτρέπεται σε νομικά πρόσωπα που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ή διοικούνται από εργαζομένους της HDB.

Η HDB διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τον διαγωνισμό οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ο οποίος, κατά την εύλογη γνώμη της HDB, παραβιάζει τις εν λόγω απαιτήσεις ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των παρόντων Όρων. Για τον σκοπό αυτό, η HDB δικαιούται να ζητήσει από τον Συμμετέχοντα κάθε πληροφορία και τεκμηρίωση που απαιτείται για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τους Όρους του Διαγωνισμού. Η μη παράδοση των εν λόγω πληροφοριών ή εγγράφων δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό του Συμμετέχοντα από τον παρόντα Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά, αφενός, ανεπιφύλακτη δήλωση του καθενός από τους Συμμετέχοντες ότι η υποβολή του πληροί τους όρους του διαγωνισμού και, αφετέρου, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, των αξιολογήσεων που θα ακολουθήσουν από τα αρμόδια όργανα του διαγωνισμού ή από την HDB και του αποτελέσματος της διαδικασίας επιλογής της βραβευμένης ιδέας.

Η HDB δεν θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση που δεν εντοπίσει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις που υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες. Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Υποβολές τους, καθώς και για την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων που δηλώνουν.

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις δύναται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την HDB και οι αποφάσεις της HDB σχετικά με την επιλεξιμότητα, την ερμηνεία των Όρων και την επίλυση από την HDB τυχόν αξιώσεων ή διαφορών μεταξύ των ίδιων των Συμμετεχόντων ή μεταξύ των Συμμετεχόντων και της HDB που σχετίζονται με τον παρόντα Διαγωνισμό, θα είναι οριστικές και δεσμευτικές από κάθε άποψη. Σε περίπτωση αλλαγής η HDB υποχρεούται να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά για τις αλλαγές.

Η HDB διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει μονομερώς ή να συντομεύσει ή να επεκτείνει τον διαγωνισμό ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Σημειώνεται επίσης ότι εάν οι κριτές/αξιολογητές θεωρήσουν ότι καμία από τις υποβολές δεν πληροί τα κριτήρια για την απονομή, μπορούν να αποφασίσουν να μην προχωρήσουν σε εμπορική συνεργασία. Ο Συμμετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε είδους αποζημίωση ή κόστος που προέκυψε λόγω της ακύρωσης ή της αναστολής ή της μη σύναψης εμπορικής συμφωνίας στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Όλες οι ειδοποιήσεις σχετικά με την τροποποίηση των όρων του παρόντος διαγωνισμού θα αναρτώνται σε ειδικό διαδικτυακό τόπο στο τμήμα που είναι αφιερωμένο στον παρόντα διαγωνισμό ή/και με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.

Τρόπος συμμετοχής

Οι νομικές οντότητες που επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Elevate Greece, μία φόρμα συμμετοχής, μαζί με την πρόταση τους σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν και όλους τους όρους που ορίζονται στο παρόν το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2021.

Φόρμα Συμμετοχής

Οι Συμμετέχοντες, υποβάλλοντας τη φόρμα συμμετοχής, δηλώνουν και εγγυώνται ότι η αίτησή τους υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους που δεσμεύει νόμιμα τον συμμετέχοντα και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού. Η HDB έχει πάντα το δικαίωμα να ζητήσει από τον Συμμετέχοντα τα κατάλληλα έγγραφα επαλήθευσης ή να ζητήσει μέσω ανεξάρτητου(-ων) δικηγόρου(-ων) επιβεβαίωση ότι η δήλωση του Συμμετέχοντα είναι αληθινή και ακριβής.

Προτάσεις

Οι προτάσεις για κάθε θεματική ενότητα δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 20 σελίδες είτε διαμορφωμένες σε ελεύθερο κείμενο (word) ή σε παρουσίαση (ppt) στα ελληνικά ή αγγλικά . Για την ομοιογένεια της απόδοσης των κειμένων θα χρησιμοποιηθούν στον κειμενογράφο ή στην παρουσίαση τα fonts :Segoe UI σε μέγεθος 10 και θα φέρουν σε κάθε σελίδα υποσέλιδο με fonts μεγέθους 7, τον τίτλο της ενότητας που επιλέχτηκε και το όνομα της εταιρίας .

Στη συνέχεια για κάθε πρόταση θα δημιουργηθεί το σχετικό αρχείο .pdf και θα αποσταλεί ως συνημμένο στη φόρμα συμμετοχής έως την καταληκτική ημερομηνία 15/10/2021 μέσω της πλατφόρμας του Elevate Greece.

Συμμετέχων που θέλει να υποβάλει προτάσεις και για τις δυο θεματικές ενότητες θα πρέπει να στείλει 2 pdf των max 20 σελίδων το καθένα.

Η υποβολή πρότασης θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει και όπου είναι δυνατόν τα παρακάτω

· Περιγραφή δυνατοτήτων

· Λειτουργικότητα

· Τυχόν αξιοποίηση υφιστάμενων μεθοδολογιών και μοντέλων scoring

· Στάδιο υλοποίησης και πιθανές ανάγκες για υλοποίηση

· Πιθανό πλάνο υλοποίησης

 

Απαιτήσεις Υποβολής

Κάθε Υποβολή που συμμετέχει στον Διαγωνισμό πρέπει να πληροί τις «Απαιτήσεις Υποβολής» (οποιαδήποτε Υποβολή που, κατά τη διακριτική ευχέρεια της HDB, παραβιάζει τα ακόλουθα κριτήρια θα αποκλείεται).

Με τη συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχων δηλώνει, εγγυάται και δεσμεύεται ως εξής:

· Ο Συμμετέχων είναι ο μοναδικός συγγραφέας, δημιουργός και ιδιοκτήτης της Υποβολής.

· Ο Συμμετέχων έχει δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στους παρόντες κανόνες και προϋποθέσεις.

· Η Υποβολή δεν αποτελεί αντικείμενο οποιασδήποτε πραγματικής ή επαπειλούμενης δικαστικής διαμάχης ή απαίτησης.

· Η Υποβολή δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα ιδιωτικότητας, τα δικαιώματα δημοσιότητας ή άλλα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και.

· Η Υποβολή, και η χρήση της Υποβολής από τον Συμμετέχοντα, δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάζει οποιουσδήποτε ισχύοντες ουσιαστικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στην Ελλάδα.

· Οι Συμμετέχοντες θα αποζημιώνουν, θα υπερασπίζονται και θα απαλλάσσουν την HDB από όλες τις απαιτήσεις, αγωγές ή διαδικασίες τρίτων οποιουδήποτε είδους και από όλες τις ζημίες, υποχρεώσεις, έξοδα και δαπάνες που σχετίζονται ή προκύπτουν από την Υποβολή του Συμμετέχοντα ή από οποιαδήποτε παραβίαση ή υποτιθέμενη παραβίαση οποιασδήποτε από τις δηλώσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις του Συμμετέχοντα στο πλαίσιο του παρόντος.

· Η HDB διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιαδήποτε Υποβολή που η ίδια , κατά τη διακριτική της ευχέρεια, θεωρεί ότι παραβιάζει αυτές τις απαιτήσεις.

· Η παραβίαση των Όρων από τον Συμμετέχοντα αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό, ο οποίος επέρχεται αυτόματα με την ταυτόχρονη διαπίστωση της παράβασης και αναφέρεται αναδρομικά στο χρόνο υποβολής της συμμετοχής, καθιστώντας την τελευταία πρακτικά ως μηδέποτε υποβληθείσα και ανύπαρκτη.

· Η HDB διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τον Συμμετέχοντα για τον αποκλεισμό αυτό ή να τον θεωρήσει σιωπηρά αποκλεισμένο.

Η HDB διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα για τη ζημία που δύναται να υποστεί από την Καταχώρηση υποβολής

Η πρόταση θεωρείται ότι παραλήφθηκε από την HDB μετά τη λήψη ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης επιτυχούς καταχώρησης μέσω email που θα αποσταλεί στο Συμμετέχοντα μέσω της πλατφόρμας του Elevate Greece

 

Κριτήρια Επιλογής

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οι Υποβολές και οι προτεινόμενες λύσεις θα κρίνονται και θα βαθμολογούνται από επιτροπή αξιολόγησης που θα επιλέξει η HDB («Επιτροπή Αξιολόγησης»), η οποία δύναται να περιλαμβάνει εκπροσώπους της HDB, εκπροσώπους του Elevate Greece, καθώς και άλλα μέλη εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της Καινοτομίας και ESG, όπως για παράδειγμα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Venture Funds

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα κατατάξει τις Συμμετοχές στην πρώτη φάση με βάση τα παρακάτω κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.

• Δομή και ποιότητα παρουσίασης (10%)

• Εύρος λειτουργικότητας και κάλυψης ζητουμένων (30%)

• Βαθμός τεχνολογικής ωριμότητας πρότασης (TRL) (30%)

• Βαθμός αξιοποίησης υφιστάμενων μεθοδολογιών scoring (20%)

• Εφικτότητα και κόστος υλοποίησης (10%)

Στην τελική φάση του pitching τα κριτήρια παραμένουν σχεδόν τα ίδια με διαφοροποίηση στους συντελεστές βαρύτητας.

• Παρουσίαση pitching (20%)

• Εύρος λειτουργικότητας και κάλυψης ζητουμένων (25%)

• Βαθμός τεχνολογικής ωριμότητας πρότασης (TRL) (25%)

• Βαθμός αξιοποίησης υφιστάμενων μεθοδολογιών scoring (10%)

• Εφικτότητα και κόστος υλοποίησης (20%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια των κριτών/αξιολογητών της Επιτροπής αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω βαθμολογία. Κάθε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό, συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό, αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η εν λόγω αξιολόγηση δύναται να διαφέρει από νομική οντότητα σε νομική οντότητα και συμφωνεί να δεσμεύεται από τις τελικές αποφάσεις των κριτών/αξιολογητών και να μην τις αμφισβητεί.

Επιλογή των Semi-finalists

Οι συμμετοχές με την υψηλότερη κατάταξη σε κάθε μία από τις δυο θεματικές ενότητες , βάσει των κριτηρίων επιλογής θα επιλεγούν ως semi-finalists θα συμμετάσχουν σε μια «Ημέρα Παρουσιάσεων» (Pitching event) που διοργανώνει η HDB την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, με την επιφύλαξη της επαλήθευσης και της συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους. Οι semi-finalists θα ειδοποιηθούν μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει.

Επιλογή συνεργατών για PoC

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αναλύσει και θα βαθμολογήσει όλους τους Semi Finalists που συμμετείχαν στην/στις Ημέρα(-ες) Παρουσίασης, επιλέγοντας αυτούς που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία. Τα ακριβή αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης δεν πρόκειται να δημοσιευθούν. Οι εταρείες που θα διακριθούν θα ειδοποιηθεί μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει.

Στην Επιτροπή Αξιολόγησης δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ούτε οι νομικές οντότητες των Semi Finalists ούτε οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές/διευθυντές τους, ούτε οι εταιρείες που έχουν χορηγήσει χρηματοδότηση σε κάποιον από τους Semi Finalists, εκτός από Τραπεζικά ιδρύματα, κατά περίπτωση.

Επιβράβευση / Πιθανή Συνεργασία

Εάν ένας Συμμετέχων επιλεγεί, κατόπιν αιτήματος της HDB, ο Συμμετέχων θα διαπραγματευτεί πρώτα με καλή πίστη με την HDB για τη δυνατότητα πιθανής συνεργασίας.

Η HDB διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει ή να κάνει χρήση (license) της λύσης του Συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω αλλαγών ή/και αναπτύξεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, κατά περίπτωση. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, η διάκριση στο Διαγωνισμό δεν οδηγεί αυτόματα σε περαιτέρω νομικά δεσμευτικές συμβατικές συμφωνίες με την HDB. Οι αναλυτικοί όροι των πιθανών μελλοντικών συμφωνιών μεταξύ της HDB και του διακριθέντα (ή οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες) θα αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστής συμφωνίαςς και δεν θα συνδέονται με τους Όρους που καθορίζονται στο παρόν.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνοι να προβούν, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο ή ενδεδειγμένο και δεν το έχουν ήδη πράξει, σε κάθε ενδεχόμενη καταχώριση και επίσημη κατοχύρωση των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την Υποβολή τους.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της ιδέας που παρουσιάζεται στην Υποβολή, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας, θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Συμμετέχοντα. Με την Υποβολή στο Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων παραχωρεί στην HDB περιορισμένη, μη αποκλειστική, δωρεάν άδεια και δικαίωμα χρήσης της Υποβολής στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τη διανομή σε τρίτους που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό, τη διεξαγωγή τυχόν τελετής απονομής και την προώθηση του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης κατά τη διάρκεια της τυχούσας τελετής απονομής, καθώς και για την κάλυψη από τον Τύπο και την μετέπειτα παρακολούθηση από τα μέσα ενημέρωσης.

Οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και ο ίδιος ο Διαγωνισμός, συμπεριλαμβανομένης όποιας ειδικής τελετής για την απονομή του επάθλου, μπορεί να κοινοποιηθεί στο ευρύ κοινό με οποιοδήποτε μέσο κρίνει σκόπιμο η HDB, και με το παρόν παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την εν λόγω κοινοποίηση.

Ο Συμμετέχων συναινεί, εξουσιοδοτεί και παραχωρεί στην HDB το αμετάκλητο και απεριόριστο δικαίωμα και την άδεια να λαμβάνει, να προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα, να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει έντυπες, βιντεοσκοπημένες, ηχητικές ή φωτογραφικές εικόνες των εκπροσώπων του Συμμετέχοντα, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διαχειριστών, ανάλογα με την περίπτωση, και τις δηλώσεις του Συμμετέχοντα, εν όλω ή εν μέρει, σε συνδυασμό με ή χωρίς το όνομα του Συμμετέχοντα, ή οποιεσδήποτε αναπαραγωγές τους που σχετίζονται με τον διαγωνισμό για χρήση της HDB. Ο Συμμετέχων συναινεί επίσης στο να παραμείνει στην HDB για λόγους αρχειοθέτησης τουλάχιστον και μόνον ένα αντίγραφο των υποβολών και όλων των υποψηφιοτήτων, καθώς και των φωτογραφικών, βιντεοσκοπημένων και ηχητικών εγγραφών και άλλου υλικού από τον Διαγωνισμό.

Οι Συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το όνομα, το λογότυπο, την εταιρική ταυτότητα ή τις εικόνες της HDB χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της HDB.

Εμπιστευτικότητα

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τους συμμετέχοντες θα είναι μη εμπιστευτικές. Η διαχείριση των πληροφοριών που σχετίζονται με την Υποβολή θα πραγματοποιείται από τους διοργανωτές και θα παραδίδονται στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα οποία έχουν το συγκεκριμένο έργο της αξιολόγησης των προτεινόμενων Ιδεών.

Όλοι οι Συμμετέχοντες συμφωνούν με τη δημοσίευση της επωνυμίας της εταιρείας τους, του τίτλου του έργου καθώς και της γενικής περιγραφής του έργου για τους προαναφερθέντες σκοπούς προώθησης.

Όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η HDB ενδέχεται επί του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή/και στο μέλλον να αναπτύσσει εσωτερικά ή να λαμβάνει από άλλα μέρη ιδέες, έννοιες, λύσεις και πληροφορίες που είναι παρόμοιες με την Υποβολή του Συμμετέχοντα. Κατά συνέπεια, καμία διάταξη του παρόντος δεν απαγορεύει στην HDB να αποκτήσει, να αναπτύξει ή να έχει αναπτύξει για λογαριασμό της ανεξάρτητα προϊόντα, έννοιες, συστήματα, υπηρεσίες ή τεχνικές που είναι παρόμοια ή ανταγωνίζονται τα προϊόντα, τις έννοιες, τα συστήματα ή τις τεχνικές που προβλέπονται ή ενσωματώνονται στην Υποβολή.

Γενικοί Νομικοί Περιορισμοί

Οι Συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι να ελέγξουν τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς στη δικαιοδοσία τους πριν από τη συμμετοχή τους για να βεβαιωθούν ότι η συμμετοχή τους είναι νόμιμη και ότι έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες εσωτερικές εγκρίσεις από όλους τους νομίμως λειτουργούντες και αρμόδιους φορείς του Συμμετέχοντα για να εγκρίνουν τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για όλους τους φόρους και τις αναφορές στις αρμόδιες τοπικές αρχές που σχετίζονται με τον διαγωνισμό.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της υλοποίησης και της προώθησης του διαγωνισμού, η HDB ή/και τρίτοι (είτε εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της HDB είτε τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού), θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όπως τα στοιχεία επικοινωνίας του Συμμετέχοντα, οι αριθμοί φορολογικού μητρώου, τα πρόσωπα επικοινωνίας των συμμετεχόντων, τα ονόματα, οι διευθύνσεις, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπροσώπου ή/και του διαχειριστή κ.λπ.) τα οποία οι Συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν για τον παρόντα Διαγωνισμό απευθείας στην HDB θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της διεξαγωγής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τους Όρους. Η επεξεργασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης στην οποία ο συμμετέχων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του συμμετέχοντα πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Η HDB δύναται να διατηρήσει τα δεδομένα που υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες για περίοδο έως 18 μηνών, προκειμένου να εξετάσει την πιθανή συνεργασία με τους εν λόγω συμμετέχοντες εκτός του παρόντος διαγωνισμού για άλλα έργα. Στη συνέχεια, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγράφονται, εάν δεν διατηρούνται λόγω των νόμιμων περιόδων διατήρησης.

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα θα έχουν το δικαίωμα που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, επανεξέτασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, καταστολής, περιορισμού ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή το δικαίωμα να ζητήσουν να λάβουν ηλεκτρονικό αντίγραφο των δεδομένων αυτών με σκοπό τη διαβίβασή τους σε άλλο μέρος. Θα ανταποκριθούμε στο αίτημα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Άλλα θέματα

Όλα τα ζητήματα και οι ερωτήσεις σχετικά με την κατασκευή, την εγκυρότητα, την ερμηνεία και την εκτελεστότητα των παρόντων Όρων ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Συμμετέχοντα ή/και της HDB θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

Αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπος διεξαγωγής οποιασδήποτε αγωγής σχετικά με το αντικείμενο των παρόντων Όρων είναι τα Ελληνικά δικαστήρια και ο Συμμετέχων υποτάσσεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής των εν λόγω δικαστηρίων για τους σκοπούς οποιασδήποτε τέτοιας αγωγής. Οποιεσδήποτε αξιώσεις, αποφάσεις και διακρίσεις θα περιορίζονται στα πραγματικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που σχετίζονται με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, αλλά σε καμία περίπτωση στις αμοιβές των δικηγόρων. Ο Συμμετέχων παραιτείται από όλα τα δικαιώματα (i) να διεκδικήσει ή να του

επιδικαστεί οποιαδήποτε τιμωρητική, άμεση, έμμεση, τυχαία και επακόλουθη ζημία και οποιαδήποτε άλλη ζημία, εκτός από τις πραγματικές άμεσες δαπάνες, και (ii) να πολλαπλασιάσει ή να αυξήσει με άλλο τρόπο τη ζημία, συμπεριλαμβανομένης της εσκεμμένης παραβίασης ευρεσιτεχνίας.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη κριθεί άκυρη, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την οργανωτική ομάδα της HDB στη διεύθυνση hdb4elevategreece@hdb.gr.