Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
στα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

1. Οι επιχειρήσεις να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης

2. Οι αιτήσεις να υποβληθούν εντός του προβλεπόμενου διαστήματος υποβολής

3. Ειδικές προϋποθέσεις ανά κατηγορία βραβείων

4. Οι επιχειρήσεις να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε να εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης.

Αίτηση και Προφίλ:

Η υποψήφια επιχείρηση, στο εξής «η αιτούσα», συμπληρώνει διαδικτυακό έντυπο αίτησης (φόρμα υποβολής) για κάθε προβλεπόμενο βραβείο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του «Elevate Greece» για να συμμετέχει στο διαγωνισμό «Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας Elevate Greece», κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου υποβολής αιτήσεων. Επίσης απαιτείται η αιτούσα να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στο προσωπικό της Προφίλ στην πλατφόρμα Elevate Greece (Επωνυμία, ΑΦΜ, link/URL του προφίλ της Εταιρείας). Η αιτούσα επιτρέπεται να υποβάλει αίτηση σε έως τρία (3) βραβεία. Στο Startup of the Year (αν διαθέτει το ελάχιστο on-off κριτήριο), στο Best Ecosystem choice και σε ένα από τα υπόλοιπα 8 βραβεία.

Αν κάποια υποψήφια επιχείρηση υποβάλλει αίτηση σε παραπάνω από τρία βραβεία, θα απορρίπτεται η τελευταία υποβολή, μετά από έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας στο τέλος της αξιολόγησης.

 

2. Κατηγορίες των Βραβείων του Elevate Greece:

  1. Νεοφυής επιχείρηση της χρονιάς
  2. Ταχύτερα ανερχόμενη νεοφυής επιχείρηση
  3. Τεχνοβλαστός (Spin-off) της χρονιάς
  4. Βραβείο Κοινωνικής συνεισφοράς
  5. Βραβείο Περιβαλλοντικού αντίκτυπου
  6. Βραβείο Γυναικείας επιχειρηματικότητας
  7. Βραβείο επιχειρηματικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας
  8. Βραβείο αξιοποίησης τεχνολογιών 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
  9. Startup hero: επίλυση προκλήσεων από την υγειονομική κρίση Covid-19
  10. Κορυφαία νεοφυής επιχείρηση από το οικοσύστημα \  Best Ecosystem choice, όπου «ψηφίζει» αποκλειστικά το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων στην αξιολόγηση.

 

3. Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση αφορά σε

α) Έλεγχο τυπικών Προϋποθέσεων συμμετοχής

β) Αξιολόγηση από τρεις αξιολογητές εγνωσμένου κύρους.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται παράλληλα και ανεξάρτητα από κάθε αξιολογητή.

Η βαθμολογία θα προκύπτει από τoν μέσο όρο των τριών βαθμολογιών.

Ως ελάχιστη βαθμολογία ανά κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται το (1) και ως μέγιστη βαθμολογία το (10) δέκα.

Οι αξιολογητές μέσω ειδικής Υπεύθυνης Δήλωσης που κατατίθεται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, δεσμεύονται ρητώς για την αμεροληψία της αξιολόγησης, την μη ύπαρξη ασυμβίβαστου και την εχεμύθεια.

 

4. Περίοδος υποβολής αιτήσεων, προθεσμίες και χρονοδιάγραμμα

Έναρξη υποβολών: 17 Ιουνίου 2021.

Λήξη υποβολών: 30 Ιουνίου 2021, ώρα: 23:59.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την ομάδα αξιολόγησης των Βραβείων.

Οι βραβεύσεις θα πραγματοποιηθούν στη ΔΕΘ 2021.

 

5. Μέγιστος αριθμός βραβείων ανά νεοφυή επιχείρηση

Μία νεοφυής επιχείρηση μπορεί να λάβει έως 2 βραβεία.

Σε περίπτωση που δικαιούται 3 θα βραβευθεί για τα 2 στα οποία έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία.

 

6. Βραβεία

Τα βραβεία αφορούν σε:

· Προβολή της επιχείρησης

· Παροχή χρηματικού επάθλου έως 50.000 € από Επίσημο Υποστηρικτή (Official Partner) ή/και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες mentoring and coaching, σύναψη συνεργασιών, κ.α.), τα οποία θα ανακοινωθούν κατά την τελετή βράβευσης.

Ο Επίσημος Υποστηρικτής (Official Partner), έχοντας στη διάθεσή του τη λίστα των νικητών ανά κατηγορία, θα χορηγεί το βραβείο του κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και σε κάθε περίπτωση μετά από την έγκρισή τους.

 

7. Διάθεση βραβείων

Η διαδικασία λήψης του βραβείου τελείται μεταξύ του Επίσημου Υποστηρικτή (Official Partner) και την επιχείρηση που βραβεύεται.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χορήγηση εκ μέρους του Επίσημου Υποστηρικτή του βραβείου και για τη διαδικασία απόδοσής του, καθώς δεν μεσολαβεί σε κανένα απολύτως στάδιο κατά την υλοποίησή της.

Η επιχείρηση θα πρέπει απαραιτήτως, κατά την παραλαβή του βραβείου από τον Επίσημο Υποστηρικτή και σε συνεννόηση με αυτόν, να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής του.

Τέλος, η ΓΓΕΚ ουδεμία εμπλοκή ή ευθύνη έχει ως προς την αξιοποίηση της διμερούς δημοσιότητας της επιβράβευσης, αρκεί αυτή να μην βλάπτει την εικόνα και αξιοπιστία της, καθώς και του «Elevate Greece».

 

8. Εμπιστευτικότητα – Διανοητική Ιδιοκτησία

Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται από τις αιτούσες πρέπει να αποτελούν ιδιοκτησία τους και να μην παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

Οι πληροφορίες που χορηγούν οι αιτούσες στη διαδικτυακή πλατφόρμα για τα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας «Elevate Greece», μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επικοινωνίας από το «Elevate Greece», χωρίς ωστόσο να διανέμονται προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και επιχειρηματικές πληροφορίες σε τρίτους.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση από κάθε συμμετέχουσα εταιρεία για την τήρηση και επεξεργασία από το «Elevate Greece» των εταιρικών στοιχείων που η ίδια δήλωσε για τους σκοπούς του διαγωνισμού, στο πλαίσιο πάντοτε της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας. Η συμμετέχουσα εταιρεία συναινεί επίσης στη διαβίβαση των ως άνω στοιχείων προς τον Επίσημο Υποστηρικτή, σε περίπτωση χορήγησης σε αυτήν κάποιου βραβείου.

Συμμετέχοντας στα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, οι αιτούσες αναγνωρίζουν ότι τα έγγραφα και οι πληροφορίες που παρέχονται στους αξιολογητές θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων, ενώ ταυτόχρονα οι αξιολογητές δεσμεύονται ρητώς ότι δε θα τα αποκαλύψουν σε κανένα πρόσωπο, εταιρεία ή επιχείρηση ή θα κάνουν άλλη χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών για δικούς τους επιχειρηματικούς σκοπούς.

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για πληροφορίες που είναι δημόσιες.

Οι αξιολογητές οφείλουν να υπογράψουν υπεύθυνες δηλώσεις εμπιστευτικότητας σε σχέση με οποιοδήποτε υλικό αίτησης που περιέρχεται στην κατοχή τους.

Οι αιτούσες, με την υποβολή της αίτησης, παραχωρούν στους αξιολογητές το δικαίωμα και την άδεια χρήσης των στοιχείων που αναφέρονται στις αιτήσεις τους, για τους σκοπούς της αξιολόγησης τους και της διεξαγωγής των Εθνικών Βραβείων Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας και μόνο.

 

9. Δημοσιότητα

Το Elevate Greece θα έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει τον κατάλογο με τις υποψήφιες προς βράβευση επιχειρήσεις, αναφέροντας ενδεικτικά την επωνυμία, το λογότυπο κα.

Επιπλέον, οι νικητές των βραβείων «Elevate Greece» θα κληθούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα δημοσιότητας που θα οργανωθούν από τη ΓΓΕΚ για την προώθηση των στόχων και των σκοπών του «Elevate Greece».

 

10. Υποχρεώσεις των αιτούμενων επιχειρήσεων για τα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

Με την υποβολή της αίτησης για τα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, οι αιτούμενες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ρητά και εγγυώνται ότι:

10.1. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον προσωπικό τους λογαριασμό, και την αίτηση είναι αληθείς και ακριβείς.

 

10.2. Το Elevate Greece δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συμφωνίες μεταξύ των αιτούμενων επιχειρήσεων και τρίτων.

 

10.3. Οι αιτούμενες επιχειρήσεις μπορούν να συμπεριλάβουν μόνο το πρωτότυπο έργο τους για την υποστήριξη των αντίστοιχων αιτήσεών τους. Παράλληλα, δηλώνουν και εγγυώνται ότι τα περιεχόμενα των αιτήσεων δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο βαθμό που τα υποβαλλόμενα περιεχόμενα των αιτήσεων ενσωματώνουν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, η αιτούσα επιχείρηση δηλώνει και εγγυάται ότι έχει λάβει όλες οι απαραίτητες άδειες, πιστοποιητικά και εγκρίσεις για τη χρήση τους.

 

10.4. Οι αιτούμενες επιχειρήσεις για τα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμου. Η ΓΓΕΚ διατηρεί πάντα το δικαίωμα κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί τους Όρους και Προϋποθέσεις του διαγωνισμού, να τον ακυρώνει ή να τον τερματίζει, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των συμμετεχόντων επιχειρήσεων.

 

10.5. Κάθε υποψήφια επιχείρηση αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι αξιολογητές θα αξιολογήσουν την αίτησή της κατά την απόλυτη κρίση τους.

 

10.6. Η ΓΓΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρως η αξιοπιστία των υποβληθέντων στοιχείων. Η αιτούμενη επιχείρηση αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η ΓΓΕΚ μπορεί να διεξάγει τον διαγωνισμό κατά την απόλυτη κρίση της.

 

10.7. Η ΓΓΕΚ διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αποκλείσει από το διαγωνισμό οποιαδήποτε συμμετέχουσα επιχείρηση κρίνει ότι παραβιάζει κάποιον από τους όρους και κανόνες του.

 

11. Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών Όρων του θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Η κρίση της επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές θα είναι δεσμευτική για τους διαγωνιζόμενους.